Wise Curtain

วิธีเซทค่ารีโมทกับม่านจีบสไลด์ไฟฟ้า

วิธีเซทค่ารีโมทกับม่านม้วนไฟฟ้า

วิธีประกอบรางม่านจีบสไลด์แบบวิ่งทางเดียว

วิธีประกอบรางม่านจีบสไลด์แบบแยกกลาง

วิธีประกอบติดตั้งม่านม้วนรีโมท